fbpx
Logga in

Bästa metoden att främja hållbart resande

handlingsplan för hållbart resande

Som tidigare projektledare för projektet Hållbart resande i ett Växande Värmland kommer Eva-Lena Eriksson att bidra med sina kunskaper kring hållbara pendlings- och tjänsteresor. I en bloggserie får vi ta del av insikter kring hur arbetsgivaren kan bli mer hållbar genom att aktivt arbeta med hur medarbetarna reser till och från jobbet samt i tjänsten. Idag jobbar Eva-Lena på Region Värmland Kollektivtrafik. Där bidrar hon internt för att öka andelen hållbara arbetsresor. Till exempel hjälper hon organisationen att engagera värmländska arbetsgivare i hur de kan inkludera resandet i sitt hållbarhetsarbete genom konkreta aktiviteter.

Se även tidigare inlägg om att “Komma igång med hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen

Huvudsaklig metodik som jag arbetar med för att främja hållbart resande är mobility management. Där det är fokus på att förändra attityder och beteenden. Grundläggande för mobility management är mjuka åtgärder som en förbättring och effektivisering av hårda åtgärder. Ett exempel på det senare är att bygga ett cykelställ. Mjuka åtgärder kan vara informationskampanjer, aktiviteter eller tävlingar. För att förändra attityder till resor krävs ett kreativt arbete med olika kanaler och budskap, alltså olika former av kommunikation. 

Genom att i sin kommunikation fokusera på alla typer av resande blir det tydligt att ledningens strategier för pendlings- och tjänsteresor strävar mot mer hållbarhet. När infrastrukturen för hållbara trafikslag likställs eller prioriteras till förmån för bilen eller att produkt- och tjänsteerbjudande gör det enklare att förändra resvanor, kan kommunikationen få mer genomslag.

Fokus behöver flyttas från förmånsbilen till att även innefatta förmånscykeln samt rabatterat kollektivtrafikkort.

Ersättning vid tjänsteresa kan göras färdmedelsneutralt. Det vill säga att samma ersättning utgår oavsett om jag tar min privata cykel, min privata bil eller använder mitt privata kollektivtrafikkort.

Handlingsplan

För att realisera de mål som arbetsplatsen tog fram i behovsanalysen är det bra att ta fram en handlingsplan. I handlingsplanen specificeras målen, inklusive indikatorer och mätmetod. Detta följs av förslag på aktiviteter och åtgärder att genomföra för att nå dessa mål. Utse även en ansvarig samt ta fram en tidsplan. I handlingsplanen kan det även finnas med de behov av förändringar som arbetsgivaren önskar från andra aktörer. Till exempel kommunen eller kollektivtrafiken, vilket kan gälla cykelvägar eller ett förändrat kollektivtrafikutbud. 

En viktig del i satsningen på ett ökat hållbart resande är uppföljning och utvärdering. För att kunna avgöra om aktiviteter och åtgärder haft önskad effekt samt vart fortsatta insatser bäst behöver göras. En större uppföljning på arbetsplatsen bör göras med några års mellanrum. Då genom en liknande metodik som vid genomförandet av nulägesanalysen.

Läs vidare i nästa inlägg om ”En bra mötes- och resepolicy ger många vinster”.

2 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *