fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Kom igång med hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen

Som tidigare projektledare för projektet Hållbart resande i ett Växande Värmland kommer Eva-Lena Eriksson att bidra med sina kunskaper kring hållbarhetsarbetet med pendlings- och tjänsteresor. I en bloggserie får vi ta del av insikter kring hur arbetsgivaren kan bli mer hållbar genom att aktivt arbeta med hur medarbetarna reser till och från jobbet samt i tjänsten. Idag jobbar Eva-Lena på Region Värmland Kollektivtrafik där hon dels bidrar internt för att öka andelen hållbara arbetsresor, samt hjälper organisationen att engagera värmländska arbetsgivare i hur de kan inkludera resandet i sitt hållbarhetsarbete genom konkreta aktiviteter.

Se tidigare inlägg om ”Att vara en attraktiv arbetsgivare genom hållbart resande.”

Komma igång och lyckas med hållbarhetsarbetet

En bra start för att komma igång med hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen är att titta närmare på hur vanor och förutsättningar ser ut bland medarbetarna. En nulägesanalys ger förutsättningar för att kunna kartlägga arbetsplatsens behov och utförs i proportion till organisationens ambitionsnivå. Följande delar kan ingå i analysen:

  • Resvaneundersökning för att identifiera attityder och resvanor gällande pendlings- och tjänsteresor. Gör även en sammanställning av direkta kostnader för tjänsteresor uppdelat på trafikslag.
  • Kartläggning av arbetsplatsens ambitioner för omställning till mer hållbara alternativ samt interna kompetenser och resurser. Vad är lågt hängande frukter och vad är realistiska långsiktiga mål?
  • Inventering av arbetsplatsens tillgång till infrastruktur och trafikutbud för olika trafikslag – kollektivtrafik (utbud, hållplatser), gång- och cykelvägar, parkering (bil, cykel), tjänstecykel, tjänstebil, etc.
  • Genomlysning av arbetsplatsens styrdokument för resor och transporter, miljö- och hållbarhetsmål. 

Utifrån den sammanställda nulägesanalysen genomförs en behovsanalys som utgår ifrån de ambitioner och önskade effekter arbetsplatsen har med omställning till mer hållbara persontransporter. Behovsanalysen genomförs som en workshop med 5–10 deltagare från arbetsplatsen, där nulägesanalysen presenteras och utifrån den sätts mål upp. Utifrån målen bestäms vilka typer av åtgärder och aktiviteter som arbetsplatsen vill fokusera på. 

Utgångspunkt

Utgångspunkten är den förändring som arbetsplatsen önskar uppnå. Exempelvis minska antalet parkeringsplatser, förbättrad hälsa eller billigare tjänsteresor. Workshopen utförs med fördel enligt metoden backcasting. Metoden syftar till att deltagarna skapar en vision om en framtid med hållbart resande. Därefter sätts den framtiden i relation till nuläget för att kunna besluta om vad som behöver genomföras för att nå de tänkta målen. Backcasting som metod är oftast mer effektiv än att jobba med prognoser (forecasting) i frågor gällande hållbarhet. En prognos utgår ifrån nuläget och dagens kunskaper, vilket ger ett begränsat antal möjligheter till lösningar och kan begränsa kreativiteten.

Läs mer om genomförande av nuläges- och behovsanalys samt få tillgång till mallar på Hållbart resande – Så gjorde vi.

Läs vidare i nästa inlägg ”Bästa metoden att främja hållbart resande

2 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *