Logga in
Hitta ditt jobb

Gen­er­alsekreter­are till Wa­t­erAid

WaterAid Sverige söker ny Generalsekreterare som ska leda och driva organisationens uppdrag i Sverige, insamling och påverkansarbete för att bidra till att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen.

Gen­er­alsekreter­aren leder Wa­t­erAid Sveriges op­er­a­tiva verk­samhet och rap­porterar till styrelsen. Gen­er­alsekreter­aren in­går också i Wa­t­erAid in­ter­na­tionella led­nings­grupp ”Global Ex­ec­u­tive” till­sam­mans med bland an­dra gen­er­alsekreter­arna i de övriga sex medlem­slän­derna.

För att ly­ckas som gen­er­alsekreter­are för Wa­t­erAid Sverige be­höver du ha er­faren­het av att leda en or­gan­i­sa­tion, verka i in­ter­na­tionella sam­man­hang och ha ans­varat för förän­dringsar­bete. Du har er­faren­het av att vara chef och av att leda an­dra genom en led­nings­grupp samt har ar­be­tat med bud­get­processer, ekon­o­mistyrn­ing, verk­samhet­s­planer­ing och har gärna er­faren­het av att rap­portera till en styrelse.

För Wa­t­erAid Sverige är det vik­tigt med en ty­dlig och trygg ledare som en­gagerar, byg­ger förtroende, ska­par tillit och som har en stark för­måga att kom­mu­nicera både in­ternt och ex­ternt. En gen­er­alsekreter­are som kan skapa, och stärka nätverk och som kan bal­ansera mel­lan att pri­or­it­era den egna or­gan­i­sa­tio­nen, be­hovet av samar­bete med an­dra ak­törer na­tionellt och vik­ten av att spela sin roll i det in­ter­na­tionella ar­betet.

Bakgrund och erfarenhet:

  • Karismatisk och kommunikativ person som bär WaterAid offentligt och är stark inom opinionsbildning.
  • Duktig chef och ledare med erfarenhet av att leda genom andra och med förmåga och intresse att utveckla människor.
  • Erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete.
  • Humanitär- eller näringslivsprofil med internationell erfarenhet och förmåga att attrahera företagspartners.
  • Erfarenhet av ”påverkansarbete ” och av att samarbeta med många intressentgrupper såsom myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Villkor

Skicka din an­sökan till wateraid@novare.se och bi­foga ditt CV och per­son­liga brev senast den 16 au­gusti 2020. Ur­val och in­ter­vjuer sker lö­pande.

To apply for this job email your details to kbohnerth@gmail.com

Dela
Skriv ut

Liknande jobb